rachunkowosc-w-oswiecie
search
  • rachunkowosc-w-oswiecie

Rachunkowość w oświacie Gospodarowanie majątkiem, rozliczanie posiłków, najem

119,00 zł
Brutto

Rachunkowość w oświacie wydawnictwa Infor to publikacja przeznaczona dla służb finansowo-księgowych szkół, przedszkoli, a także centrów usług wspólnych zajmujących się obsługą księgową tych jednostek. Szczegółowo omówiono w niej zasady gospodarowania majątkiem szkoły oraz ewidencji księgowej najczęściej występujących w oświacie zdarzeń gospodarczych. Opracowanie zawiera m.in. przydatne wzory dokumentów, takie jak projekt planu finansowego czy zasady ewidencji księgowej w zakresie VAT w jednostkach budżetowych.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo INFOR
978-83-8268-304
2023
276

Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych uregulowań wynikających z ich przynależności do sektora finansów publicznych – zawartych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Przepisy te zobowiązują jednostki oświatowe do posiadania właściwej dokumentacji regulującej gospodarkę finansową jednostki, opisującej zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podstawowym aktem wykonawczym, który determinuje zasady ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych, jest rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten nakłada na jednostki oświatowe obowiązek stosowania zakładowego planu kont stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tych jednostek.

W publikacji przedstawiono pewien zakres spraw związanych z działalnością szkół i placówek, w tym kwestie dotyczące:
    gospodarki finansowej jednostek oświatowych – m.in. planu finansowego, wydzielonego rachunku dochodów,
    rachunkowości – m.in. szczególnych zasad rachunkowości dla tych jednostek,
    zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
    ewidencji typowych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Całość dopełnia szczegółowa analiza sprawozdania finansowego, zawierająca opis podstawowych zasad jego sporządzania, a także tabelaryczne zestawienia obrazujące:
    przeksięgowanie przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia (zarówno dla jednostek prowadzących ewidencję tylko w zespole 4, jak i w zespołach 4 i 5),
    powiązanie pozycji rachunku zysków i strat z kontami ewidencji księgowej,
    powiązanie kont kosztowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej dla szkoły lub placówki oświatowej,
    powiązanie niektórych pozycji zestawienia zmian w funduszu szkoły lub placówki oświatowej z kontami księgowymi,
    powiązanie poszczególnych pozycji bilansu szkoły lub placówki oświatowej z saldami kont księgowych.

Ponadto w publikacji poruszono problematykę najmu powierzchni oraz opłat za posiłki. Autorka omawia nowe regulacje w zakresie zorganizowania posiłku w szkole, jego rozliczania oraz pobierania opłat od rodziców. Szeroko omówione zostały zasady naliczania podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży posiłków nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym.

Opracowanie zawiera ponad 160 przykładów ewidencji księgowej typowych operacji gospodarczych występujących w jednostce oraz przydatne wzory dokumentów.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.