Regulamin sklepu internetowego www.ikep.pl
Definicja pojęć
§ 1


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć firmę Wrzeszcz Business Group Grzegorz Wrzeszcz, z siedzibą: ul. Spiżowa 21/1B, 53-442 Wrocław, NIP 836-171-13-47 REGON 100168831, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem ewidencyjnym 216041.
KSIĘGARNI - należy przez to rozumieć prowadzoną przez sprzedawcę w swoim portalu internetowym pod adresem www.ikep.pl księgarnię internetową;
PUBLIKACJI - należy przez to rozumieć wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej i elektronicznej, programy komputerowe oraz czasopisma,
KUPUJĄCYM - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonuje zakupu publikacji w księgarni.

Informacje ogólne
§ 2


1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ikep.pl (dalej księgarnia) jest własnością firmy Wrzeszcz Business Group (sprzedawcy).
2. Regulamin określa zasady dokonywania przez sprzedawcę za pośrednictwem księgarni sprzedaży publikacji kupującym.
3. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Adres do kontaktu i wszelkiej korespondencji (w szczególności wymiana pism, oświadczeń, zwroty, reklamacje, kwestie RODO) ul. Grabiszyńska 214/7, 53-235 Wrocław, e-mail: biuro@ikep.pl tel. 604 250 892

Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3


1. Składanie zamówień publikacji możliwe jest 24 h/dobę.
2. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji publikacji znajdujących się w księgarni oraz prawidłowe wypełnienie formularza lub założenie Konta Klienta z podaniem loginu i hasła i przesłanie zamówienia lub poprzez wysłanie maila z zamówieniem na adres mailowy sprzedawcy biuro@ikep.pl lub telefonicznie pod nr tel. 604 250 892.
3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu lub w mailu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację kupującego, w tym w szczególności nr telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej e-mail.
4. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz kupującego.
5. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego lub odbiorcy przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.
7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionej publikacji lub zamówionej ilości egzemplarzy publikacji w magazynie, sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
8. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do chwili wysłania zamówienia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy sprzedawcy biuro@ikep.pl lub telefonicznie pod nr tel. 604 250 892.

Realizacja zamówień
§ 4


Realizacja zamówień następować będzie w terminie od 2 (dwóch) do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania kupującemu przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Oferta księgarni i realizacja zamówień ogranicza się do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki zagranicznej konieczny jest uprzedni kontakt ze sprzedawcą.

Zasady dostarczania zamówień
§ 5


1. Sprzedawca dostarcza zamówione publikacje w sposób wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia. Publikacje dostarczane są za pomocą przesyłki kurierskiej POCZTEX.
2. Sprzedawca realizuje zamówienia za pobraniem (zaliczeniem pocztowym) lub po dokonaniu przedpłaty (tzw. przelewu z góry) na konto sprzedawcy (dane do przelewu kupujący otrzyma w mailu potwierdzającym zamówienie oraz dostępne one są w zakładce "O nas" w serwisie www.ikep.pl). Dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji budżetowych dostępna jest opcja zapłaty przelewem na termin

Ceny publikacji oraz opłaty należne
§ 6


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą kupującego ceną sprzedaży poszczególnych publikacji jest cena podana w księgarni w dniu złożenia zamówienia przez kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia oraz podawane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Do ceny zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki określone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, zgodnie z wyborem kupującego.
2. W przypadku wyboru formy zapłaty za pobraniem koszt przesyłki kurierskiej POCZTEX wynosi 16,00 zł.
3. W przypadku wyboru przelewu z góry lub przelewu na termin koszt przesyłki kurierskiej POCZTEX wynosi 13,00 zł. Przy wyborze formy zapłaty przelew z góry zamówione publikacje zostaną wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty od kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub wystawia paragon do każdego zamówienia. Dokument księgowy obejmuje ceny publikacji wraz z kosztami wysyłki. Dokument księgowy wysyłany jest kupującemu wraz z zamówieniem.

Odstąpienie od umowy oraz zasady zwrotu
§ 7


1. Jeżeli kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamawianych publikacji.
2. W przypadku pozostałych kupujących, nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego egzemplarza publikacji na adres do korespondencji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz publikacji kupujący powinien dołączyć, w celu weryfikacji, otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT, paragon lub inny dowód zakupu publikacji u Sprzedawcy. Zwrot uiszczonej przez kupującego ceny nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia kupującego od umowy.
4. Zwroty zakupionych publikacji należ dokonywać na adres do korespondencji: ul. Grabiszyńska 214/7, 53-235 Wrocław.

Reklamacje
§ 8


1. Kupujący składa reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych publikacji drogą mailową na adres biuro@ikep.pl lub przesłane pocztą na adres siedziby sprzedawcy.
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania kupujący oczekuje od sprzedawcy.
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub mailem) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez kupującego.
4. W razie uwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony egzemplarzy publikacji kupujący zobowiązany jest zwrócić na swój koszt na adres sprzedawcy. W takim przypadku sprzedawca dostarczy kupującemu nowy niewadliwy egzemplarz publikacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego egzemplarza nie jest możliwe sprzedawca zwróci kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

Ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności
§ 9


1. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Księgarni, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej Rozporządzeniem.
2. Kupujący zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych Sprzedawcy w następujących przypadkach:
a) rejestracji Konta Klienta w Księgarni,
b) w formularzu wysyłki w związku ze złożonym zamówieniem w Księgarni,
3. Rejestracja Konta Klienta polega na utworzeniu dla Kupującego konta do którego zostaną przypisane jego dane osobowe, służącego uproszczeniu procesu składania zamówień, w szczególności poprzez automatyczne wypełnianie formularzy zakupu, udostępnieniu historii zamówień oraz ułatwieniu kontaktu ze Sprzedającym.
4. W ramach rejestracji i funkcjonowania Konta Klienta oraz funkcjonowania formularza wysyłki Administrator będzie przetwarzał następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) wskazane adresy (zamieszkania, korespondencyjny, siedziby – jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, do wysyłki zamówienia)
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) firma, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą,
f) numer NIP, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą.
5. Powyższe dane, przekazane na potrzeby rejestracji Konta Klienta będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta wyrażonej w momencie przekazywania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody klienta lub usunięcia przez niego Konta Klienta. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne dla realizacji umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne dla rejestracji i funkcjonowania Konta Klienta.
6. Powyższe dane, przekazane w formularzu wysyłki, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w celu realizacji umowy zawartej z inicjatywy Kupującego. Dana będą przetwarzane w okresie realizacji zamówienia, a także później wyłącznie na potrzeby wzajemnych rozliczeń, reklamacji i realizacji innych obowiązków przewidzianych prawem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia Kupującego.
7. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kupujący który wraził zgodę na przetwarzanie danych, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Wszelki kontakt w tym zakresie należy dokonywać na adresy i numery telefonów wskazane w § 2 pkt 4.
8. W celu realizacji zawartej z Klientem umowy, Sprzedawca przekaże podmiotom trzecim zawodowo trudniącym się świadczeniem usług kurierskich lub pocztowych dane o których mowa w ust. 4 lit. a), b) d), e), każdorazowo, na potrzeby realizacji poszczególnych zamówień.
9. Podczas wypełniania formularza wysyłki, Klient może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie jego adresu e-mail (ust. 4 lit c)) do serwisu Opineo.pl (Opineo sp. z o.o. ul. Curie-Skłodowskiej 12,50-381 Wrocław email: kontakt@opineo.pl), do przetwarzania wyłącznie na potrzeby oceny realizacji umowy zawartej ze Sprzedającym. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne oraz nie wpływa na realizację umowy zawartej z Kupującym.
10. Kupujący zakładający konto w księgarni lub wysyłający zamówienie na formularzu może wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą mailową na wskazany adres mailowy (ust. 4 lit c)) informacji handlowych i reklamowych w formie Newslettera dotyczących oferowanych przez księgarnię publikacji. Newsletter jest wysyłany tylko wtedy, gdy osoby te wyraziły w sposób wyraźny chęć jego otrzymywania. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na realizację umowy z klientem. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez kontakt ze sprzedawcą na adresy i numery telefonów wskazane w § 2 pkt 4 lub dokonania odpowiedniej adnotacji w koncie klienta.

Postanowienia końcowe
§ 10


W przypadku, gdy kupujący posiada status konsumenta do zasad sprzedaży publikacji w księgarni stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Wejście w życie i zmiana regulaminu
§ 11


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.