search

Zmiany w podatkach i księgowości 2024

205,00 zł
Brutto

Zmiany w podatkach i księgowości 2024 autorstwa Artura Hołdy to kompleksowe omówienie zmian w podatkach i księgowości. Książka omawia zmiany podatkowe, bilansowe i kadrowe wprowadzone w 2024 r., 2023 r. lub latach poprzednich, które weszły w życie w końcówce 2023 r. lub wejdą w życie w 2024 r. oraz na początku 2025 r. Dodatkowo w książce przedstawiamy linię orzeczniczą w zakresie estońskiego CIT, fundacji rodzinnej, ulg innowacyjnych.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
Hołda Artur
978-83-8356-466-1
2024
588

Kompleksowe omówienie zmian w podatkach i księgowości. Książka omawia zmiany podatkowe, bilansowe i kadrowe wprowadzone w 2024 r., 2023 r. lub latach poprzednich, które weszły w życie w końcówce 2023 r. lub wejdą w życie w 2024 r. oraz na początku 2025 r. Dodatkowo w książce przedstawiamy linię orzeczniczą w zakresie estońskiego CIT, fundacji rodzinnej, ulg innowacyjnych.

W zakresie prawa bilansowego równocześnie trwają prace nad dwoma nowelizacjami ustawy o rachunkowości oraz nad dwoma Krajowymi Standardami o Rachunkowości.

W 2024 r. będą miały również zastosowanie nowe obowiązki w zakresie raportowania ESG zarówno w obszarze rachunkowości (sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), jak i podatków (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – tzw. CBAM oraz od opłaty od wyrobów zawierających tworzywa sztuczne – tzw. opłata SUP).

W dniu 1 marca 2024 r. zakończyły się konsultacje z przedsiębiorcami i ekspertami w zakresie wdrożenia KSeF, które zostały podsumowane w dniu 21.3.2024 r. Następnie w dniu 3.4.2024 r. MF opublikowało projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego fakturowania w KSeF. Zaprezentowane w tym projekcie rozwiązania i proponowane zmiany w stosunku już uchwalonych przepisów są szczegółowo omówione w książce.

Planowane jest m.in.:

    ujednolicenie daty wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF dla wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych),
    umożliwienie wykorzystania NIP jako głównego kryterium określającego status nabywcy, w szczególności rozstrzygającego, czy podatnik ma obowiązek wystawić w KSeF fakturę dla podatnika zwolnionego z VAT,
    włączenie faktur konsumenckich (B2C) do systemu KSeF na zasadzie dobrowolności,
    możliwość ogólnego wystawiania w okresie przejściowym faktur w trybie offline i ich przesłania do KSeF w następnym dniu roboczym,
    możliwość wystawiania w okresie przejściowym faktur papierowych dla podatników prowadzących działalność w niewielkiej skali (kwota pojedynczej faktury poniżej 450 zł i łączna wartość poniżej 10 000 zł miesięcznie),
    dokonanie zmian w zakresie aspektów technicznych funkcjonowania KSeF (np. obowiązujące obecnie tokeny mają wygasnąć do końca roku, a od połowy roku zostanie udostępniona możliwość generowania certyfikatów autoryzacyjnych),
    wprowadzenie ustrukturyzowanych załączników do faktur (w formie odrębnej schemy XML) w odpowiedzi na problemy branży paliwowej i dostawców mediów.

W dwóch terminach (1.2.2024 r. i 1.7.2024 r.) będą wchodziły w życie zmiany dotyczące JPK_VAT wprowadzane przez rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 13).

W zakresie plików JPK czeka nas rewolucja w zakresie struktury JPK_KR. W dniu 20.11.2023 r. MF przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsultacje w tym zakresie mają trwać do 12.4.2024 r. Ministerstwo planuje wyodrębnienie dwóch struktur: dwóch struktur: JPK_KR_PD oraz JPK_ST (struktura służąca do raportowanie danych o środkach trwałych oraz WNiP). Jeśli chodzi o drugi plik – JPK_ST, to warto wiedzieć, że będzie on obsługiwał nie tylko podatników prowadzących księgi rachunkowe, ale również tych, którzy prowadzą swoją księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz ewidencji przychodów (EWP). Szczegółowy opis nowych struktur wraz z wyjaśnieniami jak na planowane zmiany przygotować systemy księgowe znajduje się w publikacji.

W zakresie VAT zmiany dokonała również ustawa z 13.7.2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852), które od 1.1.2025 r. wprowadzi regulacje o opakowaniach zwrotnych. Dotyczą one wyłącznie opakowań wielokrotnego użytku w postaci butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra.

Zmiany w zakresie CIT wiążą się głównie z ustawą z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 poz. 1787), która wprowadziła przyspieszoną amortyzację dla MŚP. Ponadto w zakresie podatku u źródła opublikowano Projekt objaśnień podatkowych z 25.9.2023 r. (określający m.in. rzeczywistego właściciela należności czy też pojęcie „rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej"). Pod koniec 2023 r. pojawiły się rozporządzenia w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (zarówno w obszarze PIT, jak i CIT) dla tzw. płatników technicznych czyli podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których emitent papierów wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatników będących nierezydentami. Z początkiem 2024 r. zaczął też obowiązywać zawieszony w poprzednich latach podatek minimalny i wszedł w życie nowy minimalny podatek globalny (tzw. Pillar 2).

Warte odnotowania są również zmiany dotyczące cen transferowych – głównie w zakresie formularzy elektronicznych TPR (Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne tych dokumentów elektronicznych oraz przedłużyło termin do złożenia informacji o cenach transferowych – patrz Dz.U. z 2023 r. poz. 2571). Ponadto 29.12.2023 r. opublikowano najnowszą wersję informatora MF o cenach transferowych.

Zmiany w PIT zostały dokonane przez wiele różnych ustaw i rozporządzeń, m.in.:

    ustawa z 9.2.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2024 r. Nr 232), która wprowadziła zmiany dotyczące darowizn przekazanych w okresie od 1.1.2024 r. do 31.12.2024 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych w Ukrainie;
    ustawa z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 poz. 1787) wprowadziła możliwość skrócenia okresu amortyzacji dla budynków i budowli;
    ustawa z 16.8.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723) wprowadziła możliwość uznania dotacji otrzymanych przez przedsiębiorcę za dochody podlegające opodatkowaniu, a finansowanych z nich wydatków i kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych) za KUP;
    ustawa z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667) podwyższyła roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym;
    ustawa z 7.7.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie od podatku dla świadczenia wspierającego;
    ustawa z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059) – tzw. SLIM VAT 3 – znowelizowała przepisy o dochodach kapitałowych.

Główne zalety publikacji:

    szczegółowo omawia wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie prawie bilansowym, prawie pracy, VAT, CIT, PIT i innych przepisach podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2024 i 2025 r.;
    wyjaśnia, jak w praktyce stosować nowe przepisy, wykorzystując liczne przykłady;
    odwołuje się do komunikatów MF oraz objaśnień podatkowych MF;
    zawiera tabele obrazujące opisywane zagadnienia;
    przedstawia najważniejsze interpretacje podatkowe oraz wyjaśnienia MF w zakresie opisywanych zagadnień;
    sygnalizuje projektowane zmiany, jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2025 r.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

    jakie zmiany dotyczą zapewnienia standardów zrównoważonego rozwoju i znacznego poszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych do opracowania i publikacji raportów ESG,
    jakie obowiązki zostały nałożone na importerów i ich przedstawicieli celnych w związku z mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM,
    jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które wprowadzają do obrotu określone produkty zawierające tworzywa sztuczne,
    jakie stanowisko zaprezentowało MF podczas konsultacji społecznych z przedsiębiorcami i ekspertami w zakresie wdrożenia KSeF,
    jakie są planowane zmiany w zakresie struktury logicznej nowego JPK_KR (JPK_CIT) i czy zostanie wdrożony JPK_ŚT,
    jak liczyć skomplikowany wskaźnik rentowności oraz ustalić wysokość podstawy opodatkowania 2024 r. dla celów podatku minimalnego,
    jakie są zasady funkcjonowania globalnego podatku minimalnego (wyrównawczego),
    jak raportować ceny transferowe w ramach rozbudowanego formularza TPR,
    jakie zmiany w podatku u źródła obowiązują od 1.1.2024 r.,
    czego dotyczy interpretacja ogólna Ministra Finansów z 13.2.2024 r. w zakresie ulgi B+R,
    jak wykorzystać zmiany podatkowe, aby efektywnie opodatkować przychody z najmu prywatnego,
    jak w praktyce stosować ulgę na innowacyjnych pracowników,
    jak poprawnie symultaniczne korzystać z ulgi B+R i IP Box,
    jakie jest podejście organów podatkowych w zakresie prowadzenia przez fundację rodzinną dozwolonej działalności,
    na czym polegają zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych,
    z czym wiążą się nowe obowiązki ewidencyjne VAT nałożone na dostawców usług płatniczych,
    na czym polegają nowe zasady rozliczania opakowań wielokrotnego użytku do celów VAT,
    jaką stawkę ryczałtu zastosować przy usługach informatycznych.

Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Publikacja stanowi niezastąpione narzędzie pracy dla głównych księgowych spółek, biur rachunkowych, fundacji i stowarzyszeń oraz doradców podatkowych, biegłych rewidentów i przedsiębiorców. Charakteryzuje ją praktyczny i narzędziowy sposób wyjaśnień, któremu towarzyszą liczne przykłady.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.