zamknięcie roku 2022
search
  • zamknięcie roku 2022

Zamknięcie roku 2022 w jednostkach finansów publicznych

175,00 zł
Brutto

Książka Zamknięcie roku 2022 w jednostkach finansów publicznych to komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych za 2022 r.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
978-83-8291-576-1
miękka
2023
500

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych za 2022 r.

Sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2022 r. będzie sporządzana w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę, stąd też związane z tym dodatkowe zadania dla służb finansowo-księgowych, szczególnie w samorządowych jednostkach organizacyjnych. W trakcie zamykania ksiąg rachunkowych za 2022 r. przed służbami finansowo-księgowymi jednostek sfery budżetowej sporo wyzwań związanych z rozliczaniem otrzymywanych dodatkowych środków np. w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zmniejszeniem dochodów budżetowych osiąganych przez te jednostki, jak również z otrzymywaniem przez te jednostki środków na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dodatkowe środki pochodzą również z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Także część gmin w 2022 r. zajęła się dystrybucją węgla kamiennego. Zmiany te mają wpływ na ewidencję finansowo-księgową, sprawozdawczość budżetową, sprawozdawczość z operacji finansowych i sprawozdawczość finansową. Zarówno wpływ środków z nowych źródeł finansowania, jak i ich rozdysponowanie musi być odpowiednio zaprezentowane w sprawozdawczości. Publikacja zawiera niezbędne informacje w tym zakresie.

Publikacja zawiera aktualny, szeroki zakres informacji związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdawczości w jednostkach sektora budżetowego. Poruszone w książce zagadnienia dotyczą m.in.:
    prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg);
    wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
    dokonywania odpisów aktualizujących;
    tworzenia rezerw;
    podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
    odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
    badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
    korygowania błędnych zapisów księgowych, w tym na przełomie roku;
    księgowań na przełomie roku budżetowego;
    przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
    księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
    sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
    ustalania wyniku finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
    zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki naszej publikacji będzie można:
    prawidłowo zamknąć księgi rachunkowe za 2022 r.,
    prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r., w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy,
    poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
    właściwie przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
    wycenić składniki aktywów i pasywów na koniec roku bilansowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami,
    dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami i w konsekwencji odpowiednio sporządzić sprawozdania łączne,
    z łatwością sporządzić skonsolidowany bilans w jednostkach samorządu terytorialnego,
    prawidłowo skorygować błędy po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r., przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu.

W książce znajduje się ponadto:
    ponad 48 schematów księgowań,
    dokumentacja inwentaryzacyjna,
    arkusze konsolidacyjne,
    tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Publikacja uwzględnia również liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:
    Jak prawidłowo przeprowadzić weryfikację aktywów i pasywów?
    Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych?
    Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej w przypadku ustanowienia wspólnej obsługi (CUW)?
    Czy jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności?
    Jak ująć w sprawozdawczości finansowej środki na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy?
    W jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy prezentować udzieloną dotację, która nie została rozliczona w obowiązującym terminie?
    W którym wierszu rachunku zysków i strat należy ująć przychody ze sprzedaży węgla kamiennego?

Pozycja skierowana jest głównie do praktyków, pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r., zamknięcie księgi rachunkowej za 2022 r., a także przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.