search

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

315,00 zł
Brutto

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości to książka, która zawiera pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Publikacja zawiera rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-780-3
miękka klejona
9 zaktualizowane
2022
1224 + 64
B5

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.
 
WAŻNE – nowy standard nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.  Nowy standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.
 
W książce:
 
1. Rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości – Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19.
 
2. Najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
    KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
    KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
    KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
    KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
    KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
    KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
    KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
    KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
    KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
    KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi”
    KSR nr 11 „Środki trwałe”
    KSR nr 12 „Działalność rolnicza”
    KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”
    KSR nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”
    KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” – nowość (dołączony w postaci dodatku uzupełniającego).

3. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
    rozrachunków z kontrahentami
    ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności
    zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
    inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
    wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
    księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
    księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
    niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.
 
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości ISBN: 978-83-7804-780-3

KSR nr 15. Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów. Dodatek uzupełniający ISBN: 978-83-7804-906-7

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.