Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Ordynacja podatkowa Komentarz 2018

Ordynacja podatkowa Komentarz 2018

Autorzy:  DZWONKOWSKI H.
Wydawnictwo:  C.H.Beck
Wydanie:  7
Rok wydania:  2018
Ilość stron:  1300
ISBN:  978-83-812-8000-6
Cena: 289 zł
Opis

Ordynacja podatkowa Komentarz 2018

Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:
    ogólnego prawa podatkowego,
    postępowania podatkowego,
    kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
    a także zobowiązań podatkowych.

Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:

    ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,
    zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne,
    odkryć istotę organów podatkowych,
    prawidłowo określić ich charakter prawny,
    ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych.

Najnowsze wydanie Komentarza zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).

Obecne wydanie obejmuje wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne od ostatniego wydania wprowadzone m.in.:

    ustawą z 7.7.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), która m.in. umożliwiła udostępnianie przez organy podatkowe informacji o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników wojewodom – wejście w życie 1.1.2018 r.;
    ustawą z 20.7.2017 r.  o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537) – której celem było uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej – wejście w życie 17.8.2017 r.;
    ustawą z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), która m.in. uchyliła Dział VIIa „Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami”,  w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/107/UE i uchyleniem przepisów wprowadzających dyrektywę 2003/48/WE – część zmian weszła w życie 4.4.2017 r., a część 1.5.2017 r.;
    ustawą z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024), która m.in. umożliwiła weryfikację zasadności zwrotu różnicy podatku nie tylko poprzez weryfikację rozliczenia podatnika, ale też weryfikację rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika – weszła w życie 1.1.2017 r.;
    ustawą z 27.10.2017 r., która rozszerzyła katalog dowodów w postępowaniu podatkowym o dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej KAS – wejście w życie 25.12.2017 r.

Dodatkowym walorem praktycznym Dzieła jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w oparciu o tekst jednolity z 17.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Komentarz uwzględnia również wiele kluczowych dla prawa podatkowego zmian,będących na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, w tym również:

    ustawy z 24.11.2017 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Druk sejmowy Nr 1880), który m.in. wprowadza do Ordynacji podatkowej nowy Dział IIIB „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych” oraz dodaje nowe przepisy karne (art. 305p–305r) określające nowe rodzaje przestępstw związanych z wykorzystywaniem systemów finansowych w celu działalności przestępczej – projektowane wejście w życie: część zmian 14 dni od dnia ogłoszenia, a część po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia;
    projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Druk sejmowy Nr 2055) – projekt dotyczy określenia zasad wprowadzenia zmian w szeregu ustaw odrębnych, będących konsekwencją uchwalenia ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw z pakietu "Konstytucji Biznesu". Dlatego wprowadza do Ordynacji zmiany dostosowujące odesłania do definicji, instytucji oraz rozwiązań, które znajdują się w nowym – procedowanym w Sejmie – Prawie przedsiębiorców – projektowane wejście w życie: 1.3.2018 r.;
    projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2067), który wprowadza nowe rozwiązanie, stanowiące narzędzie dla organów podatkowych do wyjaśniania okoliczności braku złożenia sprawozdań finansowych oraz do samodzielnego wezwania do złożenia brakujących dokumentów do właściwego organu (nowe brzmienie art. 274a § 1)– projektowane wejście w życie: 1.2.2019 r.;
    ustawy z 9.11.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, (Druk sejmowy Nr 1835) oraz projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (Druk sejmowy Nr 1916), które nadają nowe brzmienia art. 297 i 298 Ordynacji podatkowej, dostosowując aparat pojęciowy do zmian związanych z utworzeniem Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz Służby Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu – projektowane wejście w życie: Druk Nr 1835 – 14 dni od ogłoszenia, a Druk Nr 1916 – 3 miesiące od dnia ogłoszenia;
    projektu ustawy o komornikach sądowych,(Druk sejmowy Nr 1582), który nadaje nowe brzmienie art. 299 (informacje zawarte w aktach spraw podatkowych będą mogły być udostępniane komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzaniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym) – projektowane wejście w życie: 1.1.2018 r.

Grono autorskie stanowią doświadczeni praktycy i wybitni znawcy przedmiotu, którzy w precyzyjny i przystępny sposób analizują zagadnienia Ordynacji podatkowej, zwracając szczególną uwagę na najnowsze zmiany.

Niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną oraz przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Publikacja będzie przydatna nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, urzędów celnych, inspektorom kontroli skarbowej oraz płatnikom, którzy w swojej codziennej pracy stosują przepisy Ordynacji podatkowej. Ponadto Komentarz ma służyć także pracownikom organów odwoławczych, sądów administracyjnych, doradcom podatkowym, a także studentom.

Inne pozycje tego autora
... jest pusty
Facebook