Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Autorzy:  GIERUSZ J., GIERYCZ M.
Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Rok wydania:  2018
Ilość stron:  1094
Oprawa:  miękka klejona
ISBN:  978-83-7804-372-0
Cena: 289 zł
Opis

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań.
 
Publikacja to bardzo obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. MSSF posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, do tego dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak należy je ujmować w księgach rachunkowych.
 
Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, przede wszystkim w zakresie:

    stosowanych pojęć,
    warunków ujęcia danej kategorii,
    podstaw wyceny,
    wymaganych ujawnień,
    odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.
 
Książka Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce jest również cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i studentów studiów wyższych, a także dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W publikacji zamieszczono również klucz rozwiązań.
 
Zagadnienia poruszone w publikacji:
 
Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości                                                      
    Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
    MSSF 1 „Zastosowanie  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
    MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”  

Część II. Prezentacja informacji finansowych                                                          
    MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
    MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
    MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
    MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
    MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
    MSR 33 „Zysk na akcję”
    MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
    MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
    MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
     MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
                                                                                                                          
Część III. Aktywa trwałe zapasy                                                                              
    MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
    MSR 38 „Aktywa niematerialne”
    MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
    MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
    MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
    MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
    MSR 17 „Leasing”
    MSR 2 „Zapasy”

Część IV. Pomiar przychodów
    MSR 18 „Przychody”
    MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”
 
Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
                                                                                                                                        Część VI. Wycena wybranych zobowiązań
    MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
    MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
    MSR 12 „Podatek dochodowy”

Inne pozycje tego autora
Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi
Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi
Plan kont z komentarzem 2018 Gierusz Publikacja Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji o...
Cena: 239,00 zł
Plan kont z komentarzem 2022 Handel, produkcja, usługi Wydanie 24
Plan kont z komentarzem 2022 Handel, produkcja, usługi Wydanie 24
Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych Stan prawn...
Cena: 299,00 zł
... jest pusty
Facebook