Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Krajowe Standardy Rachunkowości 2021 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości 2021 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Wydanie:  8
Rok wydania:  2021
Ilość stron:  1178
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-752-0
Do pobrania:
Cena: 230 zł
Opis

Krajowe Standardy Rachunkowości 

Publikacja Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości Wydanie 8 niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór aktualnych publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. 

WAŻNE – Komitet Standardów Rachunkowości opracował dla firm rekomendacje „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19” – zawierają one szereg istotnych wskazówek dla księgowych dotyczących uwzględnienia skutków pandemii w księgach rachunkowych, sprawozdaniu finansowym za 2020 r. oraz w sprawozdaniu z działalności.
W książce:
 
1. Rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości – Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 NOWOŚĆ
 
2. Najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:

    KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
    KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
    KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
    KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
    KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
    KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
    KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
    KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – nowa wersja na 2021 r.
    KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
    KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
    KSR nr 11 „Środki trwałe”
    KSR nr  12 „Działalność rolnicza”
    KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

3. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:

    rozrachunków z kontrahentami
    ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności
    zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
    inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
    wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
    księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
    księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
    niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.


Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.
 
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

... jest pusty
Facebook