Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Wydanie:  4
Rok wydania:  2018
Ilość stron:  938
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-385-0
Cena: 169 zł
Opis

KSR

Publikacja Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym) niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór prac Komitetu Standardów Rachunkowości uwzględniający nowe standardy i stanowiska opublikowane w 2017 roku.
 
W książce Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości:

1. najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
    KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
    KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
    KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
    KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
    KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
    KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
    KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (znowelizowany)
    KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
    KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
    KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" (nowy)
    KSR nr 11 „Środki trwałe" (nowy).

2. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
    inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (nowe)
    ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych (nowe)
    wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego (nowe)
    księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (znowelizowane)
    ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
    księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
    niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 
Krajowe Standardy Rachunkowości KSR Ai stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.
 
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Uzupełnieniem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera treść wszystkich Krajowych Standardów Rachunkowości oraz stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości w formacie PDF. Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).

... jest pusty
Facebook