Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości Wydanie 6

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości Wydanie 6

Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Wydanie:  7
Rok wydania:  2019
Ilość stron:  1136
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-697-4
Do pobrania:
Cena: 230 zł
Opis

Krajowe Standardy Rachunkowości 

Publikacja Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości Wydanie 7 niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór aktualnych publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.  
 
W książce:

1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” 
KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
KSR nr 11 "Środki trwałe"
KSR nr  12 „Działalność rolnicza”
KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” – nowy standard.
 
2) stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
-rozrachunków z kontrahentami – nowe stanowisko
-ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności – nowe stanowisko
-zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
-inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
-ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych
-wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
-księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
-księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia -energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
-niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 
Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień. 
 
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

... jest pusty
Facebook